Evidences
Gezondheidseducatie: een staat van Totaal Welzijn

Algemene voorwaarden van Evidences

Artikel 1. Begripsomschrijving

Evdicences staat bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 0628.757.562 in het Handelsregister
ingeschreven.

 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.
 • Opdrachtnemer: Evidences die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
 • Diensten: Alle coaching/leswerkzaamhedezen waartoe opdracht is gegeven.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan activiteiten zoals coaching, online bijeenkomsten, cursussen en workshops.
 • Evenementen: dit omvat alle bijeenkomsten, zowel online als offline, die Evidences aanbiedt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever/Deelnemer en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 • Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever/Deelnemer en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 • Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 • De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten, indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
 • gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 • Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Opdrachtnemer van een factuur.

Artikel 4. Cursussen en activiteiten

 • Van al onze cursussen en activiteiten staat op onze website omschreven wat een deelnemer kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.
 • Indien een activiteit door omstandigheden niet kan doorgaan zal Opdrachtnemer elke deelnemer een alternatief aanbieden voor een volgend gelijkwaardig activiteit. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum.

Artikel 5. Annulering

 • Een bestelling voor een dienst is definitief wanneer Opdrachtnemer de ontvangst van de bestelling door middel van een orderbevestiging heeft bevestigd. Opdrachtgever/Deelnemer is niet gerechtigd om een definitieve bestelling te annuleren.
 • Voor wie een cursus annuleert gelden de volgende voorwaarden
  • meer dan 3 weken tevoren: 75% teruggestort
  • tussen 3 en 2 weken tevoren: 50 % teruggestort
  • minder dan 2 weken tevoren: geen terugstorting meer mogelijk
 • Wie bij annulering iemand in zijn/haar plaats aanbrengt die aan de vereiste voorwaarden voldoet krijgt het volledige bedrag teruggestort
 • Opdrachtgever/Deelnemer kan een afspraak voor een consult tot 1 dag van te voren kosteloos annuleren. Annuleren korter dan 1 dag voor aanvang: geen terugstorting mogelijk.

Artikel 6. Betaling

 • Betaling dient te geschieden direct bij het boeken van een activiteit.

Artikel 7. Overmacht

 • In geval Opdrachtnemer door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Overeenkomst op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever/Deelnemer te zijn gehouden.
 • Wanneer de Overeenkomst deelname aan een activiteit omvat en deze wordt verplaatst naar een nieuwe datum vanwege de in lid 1 genoemde situatie, levert dit geen grond op voor kosteloze annulering.
 • Onder overmacht wordt aan de zijde van Opdrachtnemer mede verstaan tekortkomingen van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, staking, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

Artikel 8. Auteursrecht & intellectuele eigendomsrechten

 • Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij de Opdrachtnemer.
 • Het is een Opdrachtgever/Deelnemer van een activiteit niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Opdrachtnemer hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben. 3. Het is een Opdrachtgever/Deelnemer niet toegestaan om tijdens een activiteit video- of audio-opnamen te maken. Indien deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer spant zich in om de bijeenkomsten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de bijeenkomsten verloopt op eigen risico van Deelnemer.
 • Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever/Deelnemer slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die Deelnemer meegebracht heeft.
 • Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel Deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel Deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 • Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een activiteit of een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer. Het maken van beslissingen op basis van de door Opdrachtnemer gepresenteerde programma’s, producten, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van Deelnemer. Opdrachtnemer adviseert om contact op te nemen met een deskundige, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Opdrachtnemer en kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties.

Artikel 10. Geheimhouding & Privacy

 • Gesprekken tussen Opdrachtnemer en Deelnemer worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij Deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 11. Gedragsregels

 • Elke deelnemer stemt toe met de volgende gedragscode:
  • Openheid
  • Respect naar de anderen
  • Verantwoordelijk voor eigen grenzen en proces. Voel zelf wat klopt voor jou en tot waar je wenst te gaan in de groep.
  • Discretie. Alles wat in de groep gezegd wordt of gebeurd blijft onder de deelnemers en gaat niet verder naar derden die deze opleiding niet volgen. Ideaal wisselen we enkel uit over andere deelnemers in hun bijzijn.
 • Om de activiteiten ordelijk te laten verlopen dient Deelnemer tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen op te volgen.
 • Wij behouden ons het recht voor om Deelnemer per direct de toegang te ontzeggen indien: – Deelnemer de aanwijzingen niet opvolgt – Deelnemer langdurig opnames maakt – Deelnemer de activiteit op welke wijze dan ook verstoort.
 • In alle van bovengenoemde incidenten zal Deelnemer per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Er is in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

 • Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
Newsletter

Ik abonneer me op de nieuwsbrief: Nieuws, artikels & video's
Geef uw

Ontvangen: in het Nl
Ontvangen: in het Fr en het Nl